Házigondozói szolgálat

Házigondozói szolgálat

Írta: Super User. Beküldve: Önkormányzat.

Házi segítségnyújtás

Závod Község kis létszámú lakosság, ahol sok az időskorú, egyedül élő személy. Ezen személyeknek koruk és egyészségi állapotuk miatt nehézséget okoz a napi bevásárlás, gyógyszerek felíratása, kiváltása, hivatalos ügyeik intézése, de sok esetben már a mindennapi élet általános feladatainak elvégzése is. Ebben kíván segítséget nyújtani az önkormányzat a házi segítségnyújtás biztosításával.

A szolgáltatás célja a település társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat visszafordítása, az önkormányzat települési hátrányainak csökkentése, a településen az életfeltételek javítása, a települési funkciók bővítése, a településen a jobb életminőség elérése.

Az önkormányzat a házi segítségnyújtást egy fő (László Péterné), az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott dolgozóval látja el, aki a jogszabályban előírt szociális gondozó végzettséggel rendelkezik.

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Az ellátást igénybe vevő személy részére saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli segítségnyújtás biztosítása a jogszabályban meghatározott tevékenységek biztosításával.

A gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel, a falugondnokkal.

A gondozó igény esetén a szociális étkezők részére az ebéd házhoz-szállítását is elvégzi. Az ebédszállítás során együttműködik a Teveli Szivárvány Óvodák és Bölcsőde Konyhával.

Az ellátottak köre:
Az önmaguk ellátására saját erőből nem képes személyekről az ellátás keretében gondoskodni kell:
-  azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek,
-  azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
-  azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelme alapján lehetséges. A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon kell az Önkormányzatnál előterjeszteni a megfelelő mellékletek csatolásával együtt.

Ezután a jegyző felkérésére a házi gondozó gondozási szükségletet készít a jogszabályban előírt értékelő lap alapján. Egyben megállapításra kerül, hogy az igénylő személyi gondozás vagy szociális segítésben részesülhet-e.

Ezután az Önkormányzat megállapodást köt az igénylővel, mely tartalmazza a szolgáltatás időtartamát (határozott vagy határozatlan), a nyújtott szolgáltatás formáját, a térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat, az ellátás megszűnésének eseteit.

Az ellátás megkezdésétől kezdődően a házi gondozó a napi gondozási tevékenységről a jogszabályban meghatározottak szerint gondozási naplót, valamint elektronikus nyilvántartást vezet.